Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

FM VSE - Innovation of the Field of Study and Educational Programmes of the Faculty of Management
Project IdCZ.1.07/2.2.00/07.0264
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period5/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt vychází z analýz potřeb relevantních cílových skupin, kterými FM VŠE sleduje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Reaguje na očekávané demografické změny a zohledňuje principy zakotvené v připravované Bílé knize terciárního vzdělávání MŠMT i současné trendy v EU. Obsahem projektu je inovace bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu FM s cílem udržet doposud vynikající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na mezinárodním trhu práce. Inovace se zaměří na strukturu studijních programů, zavedení modularity při současném řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, na zvýšení důrazu na multidisciplinární přístup, rozvíjení kritického a tvořivého myšlení a na posílení profesní orientace bakalářského programu a zvýšení individualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem je propojování výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia.