Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.1/0103
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period10/2005 - 9/2007
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationZdroj MŠMT OP RLZ 3.2 Obsahem projektu je návrh a realizace modulárního dalšího vzdělávání učitelů ve dvou hlavních modulech: základním a specializačním. V základním modulu je kladen důraz na rozšíření klasifikace učitelů, jejich adaptability na stále nové poznatky ve vědě a výzkumu. Základní modul je sestaven ze tří oblastí: Informační technologie ve vzdělávání, jazykové vzdělávání, pedagogické psychologická oblast. V souvislosti s rozvojem informační společnosti je navrhovaný projekt v této části orientován nejen na zvyšování počítačové gramotnosti, ale i na každodenní využívání informačních a komunikačních technologií v rámci přípravy na vyučování, ve výuce i při práci s informačními systémy škol. Součástí základního modulu je rovněž podpora jazykového vzdělávání učitelů tak, aby se otevřely cesty ke spolupráci škol v rámci EU. Do základního modulu patří rovněž problematiky z oblasti pedagogicko-psychologické, kde spadají problémy současnosti při práci s žáky ZŠ a studenty SŠ. Specializační modul je zaměřen na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů ve vlastní specializaci v jednotlivých vzdělávacích předmětech, zvýšení informovanosti a nových poznatcích a o možnostech využití informačních a komunikačních technologií a výpočetní techniky v daných předmětech. Systém bude otevřen všem učitelům základních a středních škol (absolventům učitelských studijních programů), kteří mají v dané době pracovní poměr ve školách a současně těm, kteří mohou být vedení na úřadu práce z důvodu snižování pracovních míst na školách a uzavíráním škol. Vzhledem k obsahu projektu je důraz kladen na udržení vzdělaných lidí s učitelskou aprobací v regionu a udržení jejich vzdělávání směrem k možnosti jejich pracovního uplatnění v regionu. Cílové skupiny Zaměstnanci a studenti vysokých škol v MSK, dále pak zaměstnanci institucí Moravskoslezského kraje zabývajících se výzkumem a vývojem a nezaměstnaní občané s v rámci rekvalifikačních kurzů zajišťovaných úřady práce. Základní aktivity - Zpracování koncepce vzdělávání - Řízení realizace vzdělávání - Vytvoření a provoz center řízení výzkumu a vývoje - Proškolení lektorů - Vytvoření opor - Převod opor do e-learningu - Realizace pilotních kurzů pro manažery - Realizace pilotních kurzů pro vedoucí kateder - Realizace pilotních kurzů pro řešitele - Realizace pilotních kurzů pro zájemce - Realizace pilotních kurzů pro studenty - Uspořádání a realizace konference Řízení vědy, výzkumu a jejich trendy Výstupy projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje vysokých škol, institucí v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. Dále pak vytvoření center řízení vědy a výzkumu u žadatele a partnerů za účelem řízení, organizování a realizace dalšího vzdělávání manažerů, akademických pracovníků, vedoucích kateder, studentů vysokých škol a pracovníků výzkumně vývojových institucí.