Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Industriální město v post-industriální společnosti
Project IdGA403/09/1720
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem projektu je popsat proces deindustrializace Ostravy v kontextu změny ekologické struktury města včetně procesů rezidenční segregace a přelévání města do regionálního zázemí. V návaznosti na to provést teoretická zobecnění zaměřená na procesy prostorové segregace a stav sociální integrity. Část projektu řešená spoluřešitelem. Rešerše zahraniční literatury, návrh teoretických východisek projektu a kvalitativní výzkum životních drah typických profesích v průmyslových městech.