Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Zavádění systému hodnocení efektivity hlavních činností univerzity
Project IdRP2009
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationOstravská univerzita provozuje celou řadu informačních systémů, obsahujících data týkající se realizace všech hlavních činností univerzity. Mezi tyto systémy patří především STAG (studijní agenda), MAGION (ekonomická a personální agenda), PUBL (publikační aktivity), EVID (evidence projektů), DIPL (evidence kvalifikačních prací). Vzájemným propojením dat těchto systémů vzniká tak možnost sledovat kromě kvantitativních ukazatelů týkajících se jednotlivých aktivit i ukazatele efektivity, umožňující propojit jednotlivé činnosti s náklady vynaloženými na tyto činnosti. Tímto způsobem se získává silný nástroj pro řízení založené mj. na parametrech efektivity. V minulém roce bylo provedeno pokusné propojení těchto systému, včetně ověření na vybraných útvarech univerzity. Předkládaný projekt si klade za cíl rozšířit toto hodnocení efektivity, včetně kvantitativních výkonových parametrů v hlavních činnostech na celou univerzitu. Součástí tohoto projektu je i zavedení metodiky pro hodnocení takto získaných údajů a integraci této nadstavby existujících informačních systémů do procesu řízení univerzity, např. do systému rozdělování interního rozpočtu, do systému podpory vybraných aktivit ? projektů, případně do systému pravidelného ročního hodnocení činnosti univerzity a jejich součástí.