Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na "zdraví" říčních systémů v České republice
Project IdIAA6093105
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/2001 - 12/2004
Provider
Statefinished
AnotationProjekt je věnován hodnocení změn ichtyocenóz ve všech typech vodních toků ČR, ke kterým došlo v posledních 50 letech a vymezení současného stavu. V rámci projektu bude využito publikovaných výsledků, dále údajů nepublikovaných (z nichž většina je v databázích řešitelských ústavů) a nových dat zejména z nepokrytých povodí, shromážděných v průběhu projektu. Vědeckým přínosem bude především kategorizace ichtyocenóz, při současném respektování aktivit člověka v povodích, dále předpověď dalšího jejich vývoje, vč. návrhů jak minimalizovat případné další zhoršení stavu rybího osídlení. Budou vymezeny standardy a jejich avariabilita pro parametry vhodné k hodnocení biotické integrity toků. Konečným cílem bude stanovit pro jednotlivé typy toků nejpravděpodobněji složení ichtyocenóz (standardy) a definovat jevy, které rozhodují o změnách rybích společenstev v podélných profilech toků.