Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rybí společenstva parmového pásma - základ diverzity ichtyofauny České republiky
Project IdIAA6087704
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/1997 - 12/1999
Provider
Statefinished
AnotationÚseky toků mající charakter parmového pásma tvořily v České republice více než 60 % kilometráže toků s povodím větším než 100 km2. Všechny dosavadní poznatky signalizují, že rybí společenstva parmového typu patří k nejvíce ohroženým. Klíčovými druhy jsou tam typické reofilní druhy ryb, které nejsou schopny trvale žít a rozmnožovat se lenitických úsecích, ale ani v úsecích reofilních silně pozměněných důsledky aktivit člověka. Parmové pásmo se svým ekotonovým charakterem tvoří základ biodiverzity ichtyofauny České republiky. Zjištění aktuálního stavu společenstev parmových úseků je nutno považovat za prioritní. Získané výsledky by měly poskytnout objektivní obraz o současném stavu ichtyocenóz v těchto tocích, podklady k predikci budoucího vývoje a v neposlední řadě i podklady pro ochranářský a rybářský management.