Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Populační ekologie terminálních a rezidentních subpopulací invazního druhu raka
Project IdGA206/03/0532
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2003 - 12/2005
Provider
Statefinished
AnotationCílem projektu je studium základních populačních charakteristik invazního amerického druhu raka pruhovaného Orconectes limosus ve vodách ČR a srovnání údajů s parametry získanými z různých částí jeho dynamicky se vyvíjejícího areálu. Zvláštní pozornostbude věnována 'terminálním' populacím na současných hranicích šíření druhu, dále pak již dlouhodobě osídleným ('rezidentním') lokalitám, ale zároveň i izolovaným populacím. Přes 100 let invaze tohoto druhu v Evropě nebyly dosud detailně sledovány jehopopulační charakteristiky a podobné srovnání zřejmě rozdílných hodnot budou k dispozici poprvé. Nedostatečné jsou i údaje o skutečném rozsahu jeho areálu jak v Evropě, tak i v ČR, kde je znám necelých 20 let. Základní populační charakteristiky budoudoplněny parametry o kondici O. limosus ve vybraných populacích, včetně výsledků diagnostiky tzv. račího moru, epizootických a saprobiologických rozborů.