Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vliv predace vydry říční (Lutra lutra) na rybí obsádku toků v rybníkářské oblasti
Project IdGA206/00/0824
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/2000 - 12/2002
Provider
Statefinished
AnotationVydra říční je silně ohrožený druh, který je u nás nejvíce početně zastoupen v rybníkářských oblastech na jihu ČR. Tyto rybníky poskytují vydrám bohatou potravní nabídku téměř během celého roku a umožňují tak jejich vysokou populační hustotu. V zimě zamrzlé hladiny rybníků znemožňují přístup vyder k potravě a limitujícím faktorem početnosti vyder může být množství ryb v okolních tocích. Tato, vlivem člověka zapříčiněná, vysoká početnost vyder tak může vážně ohrozit populace ryb na tocích. Cílem tohoto projektu je odhalit vztahy mezi vydrami a rybami žijícími v tocích v rybníkářské oblasti. V jeho rámci budou testovány dvě předpovědi: 1. vydry během zimy přecházejí z potravy poskytované rybníky n potravu na tocích; 2. množství ryb klesá vlivem predace více na tocích umístěných v rybníkářské oblasti. Tyto vztahy budou zkoumány srovnáním dvou odlišných lokalit - první lokalita v rybníkářské oblasti, druhá, s obdobnými toky obývanými vydrami bez rybníků v okolí.