Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Alterovaná černá uhlí: modelování jejich vzniku a možnosti průmyslového využití
Project IdGA105/99/0225
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/1999 - 1/2001
Provider
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt si klade dva cíle: 1. Ověření hypotézy o vzniku alterovaných černých uhlí v blízkosti těles pestrých vrstev. Zdroj tepla, který měl za následek alteraci cca 130 mil tun uhlí, které se z důvodů svých vlastností nedají využít pro energetické účely, není dosud znám. Tato uhlí jsou rovněž dosti náchylná k důlním záparům, což je spojeno s ekonomickými ztrátami a ohrožením bezpečnosti práce. Laboratorní experimenty, detailní studium složení alterovaných uhlí a matematické modelování procesu alterace by měly ověřit nebo zamítnout hypotézu o vzniku této alterace v důsledku dávných podzemních důlních požárů (křída-jura). laboratorně bude alterace uhlí simulována za různých podmínek (teplota, čas, parc. tlak kyslíku apod.). Porovnání charakteristik laboratorně alterovaných uhlí a uhlí z okolí pestrých vrstev umožní usuzovat na podmínky alterace.