Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Project IdIGS03/2008
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
AnotationV rámci Moravskoslezského kraje je evidováno poměrně velké množství osob profesionálně exponované genotoxickým faktorům, jež svým působením mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku onkologického onemocnění. V rámci struktury průmyslu tohoto regionu se jedná převážně o genotoxické faktory fyzikálního a chemického charakteru, kdy práce, jež byly na toto téma dosud provedeny se specifikovaly pouze na určité profese (horníci, kameníci,...). Cílem projektu je vytvoření databáze dat týkající se expozic genotoxickým faktorům profesionálně exponované populace. Konkrétní sběr dat se týká údajů identifikující genotoxické látky, stanovení expozice (délka, frekvence), anamnestických údajů získaných dotazníkovou metodou (kouření ? způsob, kvantita,...), údajů o preventivních prohlídkách, výsledků biologických expozičních testů, údajů cytogenetických analýz lidských periferních lymfocytů (CALPL). Právě cytogenetická analýza stanovením % AB.B. má výbornou výpovědní hodnotu jako biomarker expozice genotoxickým faktorům. Na základě všech těchto údajů bude možné tuto databázi propojit s Národním onkologickým registrem v rámci MSK a stanovit míru rizika pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění u osob profesionálně exponovaných genotoxickým látkám ve srovnání s populací profesionálně neexponovanou.