Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The Jewish Nobility in Czech Lands
Project IdGA404/08/0259
Main solverprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Period1/2008 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem projektu je studium nobilitovaných židovských elit v českých zemích od 18. do počátku 20. století. V úvodní prozopografické fázi výzkumu bude na základě archivního studia vytvořena databáze příslušníků židovských šlechtických rodin v českých zemích ve sledovaném období, v dalších se navrhovatelé zaměří na stanovení podílu židovské šlechty (včetně konvertitů) ve veřejném životě. Předmětem zájmu bude její politická angažovanost na říšské i zemské úrovni i činnost v samosprávě a státní službě. Stranou nezůstane ani sociální mobilita této skupiny, podnikatelské aktivity, majetkové poměry, kulturní mecenáty a zejména souvislosti povyšování do šlechtického stavu. Pozornost bude věnována také integraci židovské šlechty do majoritní společnosti, stejně jako izolaci některých rodin vycházející ze zdůrazňování náboženské odlišnosti, přičemž tyto faktory budou dokládány za využití metod šířeji pojímaných sociálních dějin zkoumajících mentality a každodennost sociálních skupin. Velký význam proto má také rekonstrukce sňatkové strategie a společenských styků v rodinách židovských šlechticů či nobilitovaných konvertitů. Dosažené poznatky budou konfrontovány s dosavadními hypotézami a výsledky historického bádání.