Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

KJB301870501
Project IdKJB301870501
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderJuniorský grantový projekt GA AV
Statefinished
AnotationProjekt je založen na podrobném mapování a stanovení absolutní a relativní geochronologie svahových deformací kulminačního pásma Vnějších Západních Karpat na území České republiky. Na vybraných lokalitách svahových deformací budou aplikovány klasické i moderní datovací techniky s využitím radiokarbonového datování 14C, kosmogenních radionuklidů 10Be a 26Al, dendrochronologie, palynologie a lichenometrie. Pozornost bude věnována klíčovým lokalitám s vývojem hlubokých svahových deformací, sesuvů a "debris flows". Datování přinese zcela nové exaktní informace o stáří svahových deformací, což v kontextu geomorfologické analýzy, granulometrických rozborů a geofyzikálního profilování umožní stanovit postavení a význam gravitačních deformací v georeliéfu fly žového pásma Západních Karpat. Komparace výledků s morfostrukturní analýzou území a známými paleoklimatickými poměry umožní definovat faktory vzniku svahových deformací a jejich přispění v současné morfogenezi studované oblasti.