Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dějiny sociologie
Project IdGA403/02/1183
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2002 - 12/2004
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationÚčelem projektu bylo popsat vývoj sociologického myšlení v 19. a na počátku 20. století ve formě náročné učebnice pro vysokoškolské studenty. Tohoto cíle bylo dosaženo a výstupem grantu je kniha Dějiny klasické sociologie (530 stran velkého formátu), která byla publikována počátkem roku 2005 v Sociologickém nakladatelství v Praze.Kniha představuje první učebnici dějin klasické sociologie napsanou českým autorem. Až dosud měli naši studenti i širší veřejnost k dispozici v této oblasti pouze překlady z cizích jazyků, které byly v naprosté většině zastaralé.Kniha se přitom neomezuje pouze na líčení vývoje myšlení klasiků sociologické teorie. Představuje pokus uchopit dějiny sociologického myšlení velmi aktuálním způsobem. Propojuje koncepce klasiků sociologie se současnými sociologickými teoriemi a ukazuje, nakolik si moderní sociologické myšlení podrželo svoji kontinuitu. Ve dvanácti kapitolách je analyzován vývoj sociologického myšlení od A. Comta a Herberta Spencera po Maxe Webera a Georga Simmela. Tento obraz je zasazen do kontextu některých dnešních teorií (U.Beck, A.Giddens, A.Touraine aj.). Autor přitom využívá jednak nejnovější periodizaci modernity podanou Peterem Wagnerem, jednak standardního přehledu sociologických kategorií od Roberta Nisbeta.Kniha tak má sloužit nejen jako studie z dějin sociologie, ale také jako analýza proměn modernity a rozbor teoretického zakotvení dnešních vlivných sociologických prací. Rozbor klasických sociologů je zejména v případě Durkheima, Pareta, Webera a Simmela doveden až k nejnovější teoretické reflexi. Kromě těchto rozborů obsahuje kniha také stručný přehled stovky dalších sociologů se seznamem jejich hlavních děl (včetně českých překladů).Ve vztahu k současné době jsou analyzovány například prvky reflexivní modernizace v klasickém sociologickém myšlení. Tato část knihy (kapitola číslo 10) je publikována souběžně v anglickém překladu Ulrichem Beckem, ředitelem Sociologického institutu v Mnichově.