Courses

Course title:Basics of Interpreting 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 7ZATL
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Pišl, Ph.D. (G)
Language:Czech, German
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Cílem kurzu je uvést posluchače do problematiky tlumočnictví, seznámit je se základními tlumočnickými technikami a postupy, rozvinout jejich paměťové, poslechové a řečové dovednosti, jakož i schopnost pořízení tlumočnického záznamu (notace). Dále budou studenti v průběhu kurzu seznámeni s postupy, jak trénovat své artikulační, rétorické, paměťové avšak zejména jazykové kompetence, které budou v průběhu semináře kontinuálně rozvíjet. Jednotlivé tlumočnické strategie budou rozvíjeny formou praktického nácviku zpočátku v německo-české relaci a v další fázi semináře také v relaci opačné. Výchozím tlumočnickým materiálem jsou nenáročné texty společenskovědního a populárněnaučného rázu.