Courses

Course title:Education and society
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7VZAS
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět se zabývá aktuálními trendy a problémy vzdělávání. Jejich koncept opírá o sociálně-historický kontext, chápání vzdělávání ve společnosti, jeho pojetí a přesah do společenského vývoje. V úvodu zasadí vzdělávání do společensko-historického kontextu od dob Kosmovy kroniky přes učení Jana Amose Komenského, zavedení povinné školní docházky Marií Terezií, zřízení prvního dívčího gymnázia ve střední Evropě (Minerva) až po Boloňský proces. Následně představí základní teorie (strukturální funkcionalizmus, teorii konfliktu a interakcionizmus), ze kterých bude následně vycházet v další části. Ta se bude věnovat aktuálním problémům zaměřeným na inkluzivní vzdělávání, masifikaci vzdělávání, celoživotní vzdělávání, digitalizaci ve školství, média ve vztahu ke vzdělávání a jejich působení ve sféře socializace, otázka rovných příležitostí ve vzdělávání, internacionalizace.