Courses

Course title:Medieval towns in the Czech Lands
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of History
Course code:KHI / 7SMVZ
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (G); Mgr. Kateřina Lančová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je věnován problematice vzniku a vývoje měst v českých zemích ve středověku s přesahem do raného novověku. Výklad se zaměřuje nejen na dějiny královských měst v českých zemích, ale také na vývoj především moravských poddanských měst. Studenti získají představu o obecných fenoménech týkajících se geneze měst od středověku do raného novověku. Nastíněná témata jsou vybrána z oblasti politických a správních dějin, hospodářských a sociálních dějin, ale také kulturních či církevních dějin. Dílčí pozornost bude věnována také specifické skupině pramenů spojených s městským prostředím a v neposlední řadě také historiografickým otázkám týkající se výše nastíněné problematiky.