Courses

Course title:The Nobility in the Medieval Czech Lands
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of History
Course code:KHI / 7SLCZ
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (G); Mgr. Tomáš Kocourek
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět bude zaměřen na představení problematiky středověké šlechty v českých zemích, a to s dílčím přesahem i do zahraničí. V průběhu semestru budou studenti přehledně seznámeni s tím, jak vlastně šlechta vznikala, jaký byl její život či jak se podílela na fungování středověkého státu, a to včetně příkladů konkrétních rodů a jejich zástupců. Nedílnou součástí výkladu budou ovšem také otázky týkající se vojenství, heraldiky, vývoje šlechtických sídel, nebo obrazu šlechtice v tehdejší společnosti a kultuře. Cílem předmětu je prohloubení faktografických znalostí dané problematiky, a to s důrazem na některé dílčí detaily, a rozvinutí práce s konkrétními historickými prameny. To vše bude podáno v širším kontextu fungování středověké společnosti a jejího vývoje.