Courses

Course title:Russian Language Exam (B1/B2)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7RU6Z
Credits:10
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Czech, Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět "Zkouška z ruštiny (B1/B2)" je určen studentům, kteří v rámci bloku Internacionalizace musí na bakalářském stupni prokázat požadovanou úroveň B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou však již dříve během studia dosáhli, a nepotřebují tedy absolvovat dvousemestrální kurz vedoucí k jejímu získání. Formou písemného testu budou ověřeny schopnosti studentů vhodně použít běžné komunikační prostředky, slovní zásobu a gramatické struktury ruského jazyka na jazykové úrovni B1/B2. Součástí testu budou také základní informace týkající se reálií Ruska. Předmět není určen pro oborové studenty ruské filologie.