Courses

Course title:Russian Language Exam (A2/B1)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7RU4Z
Credits:10
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Czech, Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět "Zkouška z ruštiny (A2/B1)" je určen studentům, kteří v rámci bloku Internacionalizace musí na bakalářském stupni prokázat požadovanou úroveň A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou však již dříve během studia dosáhli, a nepotřebují tedy absolvovat dvousemestrální kurz vedoucí k jejímu získání. Formou písemného testu budou ověřeny schopnosti studentů vhodně použít běžné komunikační prostředky, slovní zásobu a gramatické struktury ruského jazyka na jazykové úrovni A2/B1. Součástí testu budou také základní informace týkající se reálií Ruska. Předmět není určen pro oborové studenty ruské filologie.