Courses

Course title:Polish Language Exam (B1/B2)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 7PL6Z
Credits:10
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:
Name of the lecturer:PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. (G)
Language:Czech, Polish
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět "Zkouška z polštiny (B1/B2)" je určen studujícím, kteří v rámci bloku Internacionalizace musí na bakalářském stupni prokázat požadovanou úroveň B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou však již dříve během studia dosáhli, a nepotřebují tedy absolvovat dvousemestrální kurz vedoucí k jejímu získání. Formou písemného testu budou ověřeny schopnosti studujících vhodně použít běžné komunikační prostředky, slovní zásobu a gramatické struktury polského jazyka na jazykové úrovni B1/B2. Součástí testu budou tak základní informace týkající se reálií Polska. Předmět není určen pro oborové studující polské filologie.