Courses

Course title:Follow-up reflective practice - continuous internship in a company/organisation 3
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7NRP3
Credits:25
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 12 [Weeks/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D. (G); Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem praxe je propojit studující s realitou trhu práce prostřednictvím ucelené stáže ve firmě/organizaci, kdy budou mít možnost se zapojit do jejího chodu v návaznosti na předchozí povinně volitelnou praxi (Navazující reflektovaná praxe - souvislá stáž ve firmě 2 - KSE/7NRP2) budou pokračovat formou plnění dílčích samostatných úkolů pod supervizním vedením mentora. Průběh praxe zaznamenávají do Portfolia praxe (pozn. popisují a hodnotí všechny vykonávané činnosti a výstupy praxe), jehož součástí je i hodnocení ze strany mentora. Portfolio praxe studující využijí jako dobrovolnou součást státní závěrečné zkoušky a dále jako základ svého pracovního portfolia při vstupu na trh práce. Realizace praxe je doporučena na začátek 4. ročníku LS (pozn. možno zahájit výkon se začátkem kalendářního roku), její hodinový rozsah je 480 hodin a studující má možnost s pomocí mentora ve shodě s akademickým vedoucím studující ve firmě/organizaci pokračovat na finalizaci prací na přípravě/ řešení svého závěrečného projektu.