Courses

Course title:Follow-up reflective practice - continuous internship in a company/organisation 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7NRP2
Credits:12
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 12 [Weeks/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D. (G); Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem praxe je propojit studující s realitou trhu práce prostřednictvím ucelené stáže ve firmě/organizaci, kdy budou mít možnost se zapojit do jejího chodu v návaznosti na předchozí povinně volitelnou praxi (Navazující reflektovaná praxe - souvislá stáž ve firmě 1 - KSE/7NRP1) budou pokračovat formou plnění dílčích samostatných úkolů pod supervizním vedením mentora. Průběh praxe zaznamenávají do Portfolia praxe (pozn. popisují a hodnotí všechny vykonávané činnosti a výstupy praxe), jehož součástí je i hodnocení ze strany mentora. Portfolio praxe studující využijí jako dobrovolnou součást státní závěrečné zkoušky a dále jako základ svého pracovního portfolia při vstupu na trh práce. Realizace praxe je doporučena do 4. ročníku ZS, její hodinový rozsah je nižší s ohledem na další studijní povinnosti studujících doporučených v tomto semestru. S pomocí mentora ve shodě s akademickým vedoucím studující ve firmě/organizaci mohou pokračovat v práci na přípravě/ řešení svého závěrečného projektu.