Courses

Course title:The Spoken Czech - the Dialectical and Onomastical Research
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 7MODB
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen studentům bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura (varianta standard, maior, minor). Cílem předmětu je představit studentům výzkum mluveného jazyka se zřetelem k moderně pojaté dialektologii, včetně výzkumu městské mluvy, korpusů mluveného jazyka a sběru a zpracování vlastních jmen. Předmět je založen prakticky, důraz je kladen na sběr jazykového materiálu a jeho následnou analýzu, při níž student aplikuje teoretické poznatky.