Courses

Course title:Continuous Teacher Training 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Latin Language and Culture
Course code:KLA / 3PRP1
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Jan Slíva, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Průběžná pedagogická praxe úzce navazuje na předchozí teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a obecné didaktice a na souběžně získávané znalosti z didaktiky oboru. V rámci předmětu se studenti seznámí s prostředím školy, třídy, respektive skupiny, v níž budou v letním semestru realizovat své samostatné vyučovací pokusy. Získávají základní informace o výuce latiny na daném typu školy, vybavenosti školy učebními pomůckami, didaktickou technikou, učebnicemi, které se používají při výuce daného jazyka apod. Praxe se realizuje formou šesti náslechů v hodinách latinského jazyka na různých typech středních škol. Na každý náslech navazuje jeho rozbor. Posluchači se učí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých učitelů.