Courses

Course title:Didactics of German 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 3DID2
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (G)
Language:German
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je prohloubit u studentů jejich znalosti didaktiky německého jazyka tak, aby byli schopni podrobně charakterizovat metody a postupy zprostředkování základních jazykových dovedností a doplňkových dovedností (osvojení výslovnosti, osvojení gramatiky, osvojení slovní zásoby, práce s obrazovým materiálem, práce s reáliemi německy mluvících zemí), vyjmenovat typy cvičení a úloh pro nácvik daných jazykových dovedností a popsat typy metod testování a písemného/ústního zkoušení těchto dovedností. Dále budou studenti schopni sestavit systematicky plán vyučovací hodiny, realizovat vyučovací hodinu se všemi odpovídajícími částmi a ohnisky, obhájit volbu svého postupu pro výuku zadaného tématu a při dané úrovni znalostí žáků, sestavit didaktický test pro prozkoušení základních jazykových dovedností tak, aby byl reliabilní, objektivní a validní, zhodnotit učební výstupy jiných účastníků kurzu, uvést doporučení pro případnou optimalizaci a argumentovat své názory. Pozornost bude přitom také věnována využití moderních technologií při zprostředkování doplňkových jazykových kompetencí i při hodnocení a testování žáků (digitální aplikace, online nástroje pro testování). V rámci jednotlivých vyučovacích jednotek budou projednávána i aktuální témata v oblasti didaktiky cizích jazyků v souladu s aktuální podobou kurikula, momentálně diskutovanými otázkami v odborných pedagogických kruzích a nejnovějšími poznatky v rámci metod výuky a učení se cizích jazyků (možnosti kooperace s MŠMT, NPI ČR, nakladatelstvími cizojazyčných učebnic, společnostmi pro podporu výuky německého jazyka, časopisy pro vyučující cizích jazyků, časopisy určenými pro žáky apod.).