Courses

Course title:Introduction into translation
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 2ZAPR
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Pišl, Ph.D. (G)
Language:Czech, German
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Tento seminář si klade za cíl uvést studenty do problematiky překladu textů, zprostředkovat jim základní překladatelské kompetence a seznámit je s vybranými postupy, technikami a metodami, které aktuální translatologie nabízí. Prostředkem k dosažení těchto cílů je vedle teoretického uvedení do dané problematiky také pravidelně aktualizovaná sada kontrastivně pojatých propedeutických cvičení (gramatických, lexikálních a stylistických), realizovaných jak na lexikální, tak na textové úrovni. Pracovní materiál tematicky vychází např. z oblasti reklamy, trhu práce, ekonomiky, historie, práva, ale i beletrie a krásné literatury a texty tak reflektují administrativní, odborný a umělecký styl.