Courses

Course title:Chapters Of Practical Grammar
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2KPRM
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět navazuje na předměty Gramatika ruštiny - morfologie 1-2 a Kapitoly z funkční morfologie. Je zaměřen na osvojení základních ruských modelů syntaktických struktur vět a výpovědí v souladu s komunikativním záměrem mluvčího a posluchače. Cílem předmětu je naučit studenta správně formulovat myšlenky z hlediska funkční gramatiky na základě osvojených ruských modelů. Základním principem uplatňovaným ve výuce je funkčně sémantický princip.