Courses

Course title:Reflected practice - continuous internship in a company/organisation
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1RPSS
Credits:30
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 12 [Weeks/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D. (G); Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem praxe je propojit studující s realitou trhu práce prostřednictvím ucelené stáže ve firmě/organizaci, kdy budou mít možnost se zapojit do jejího chodu. Nejprve prostřednictvím pozorování, asistencí a následně formou plnění dílčích samostatných úkolů pod supervizním vedením mentora. Průběh praxe zaznamenávají do Portfolia praxe (pozn. popisují a hodnotí všechny vykonávané činnosti a výstupy praxe), jehož součástí je i hodnocení ze strany mentora. Portfolio praxe studující využijí jako součást státní závěrečné zkoušky a dále jako základ svého pracovního portfolia při vstupu na trh práce. S pomocí mentora ve shodě s akademickým vedoucím studující ve firmě/organizaci identifikují a formulují téma svého závěrečného projektu.