Courses

Course title:The Basics of Psychotherapy
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 1PSYP
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Ph.D. (G); PhDr. Vladěna Jaremová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a oblastmi psychopatologie. Získají základy porozumění psychiatrickým syndromům, zorientují se v hranicích normy a patologie. Budou mít základní přehled v platných klasifikačních systémech a budou znát faktory ovlivňující etiopatogenezi duševních poruch. Pozornost bude věnována základním okruhům psychických procesů a jejich poruchám. Studenti obdrží základní informace k farmakoterapii duševních poruch a ke klinickému obrazu nemocného, který je zachycen v rámci psychologického vyšetření. Přednášky budou doplněny o informace o možnostech rehabilitace a resocializace dlouhodobě duševně nemocných. Semináře budou zaměřeny na využití znalostí a aplikací poznatků psychopatologie.