Courses

Course title:Personnel processes - basics of HR
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1PERP
Credits:7
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G); PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky je seznámit studující s personální prací v organizaci, umožnit jim orientaci v personálních činnostech a jejich praktické aplikaci v souladu s etickými a právními normami. Předmět by studujícím měl usnadnit také adaptaci v budoucím profesním životě a jejich rozhodování o možné postgraduální specializaci. Studující získávají základy pro rozvíjení dovedností uplatnitelných v personálních činnostech a seznámí se se způsoby jejich rozvíjení. Pro lepší pochopení komplexnosti tématu studující prezentují dosažené výsledky učení v rámci sdružené ústní závěrečná komisionální zkouška (spolu s předměty KSE/1FKSR a KSE/1MRRK) formou přípravy a obhajoby případové studie.