Courses

Course title:Leksikologija i slovoobrazovanije / Lexicology And Word Formation
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 1LXC
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je zaměřen zejména na další rozšiřování, procvičování a upevňování slovní zásoby ve studovaném jazyce. Student se zároveň seznámí se základními teoretickými zásadami z oblasti lexikologie a slovotvorby. Důraz je kladen zejména na zapojení nových jednotek do kontextu a jejich použití v různých komunikačních situacích.