Courses

Course title:Czech 1 (standard, spelling, speaking)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 1CES1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen studentům programů bakalářského nebohemistického studia, zejména cizích jazyků, kteří musí ovládat zásady psané i mluvené komunikace v českém jazyce. Předmět je realizován formou seminářů, ve kterých je věnována pozornost zejména základům českého pravopisu a ediční úpravě textů. Studenti se seznámí se zásadami grafického a edičního zpracování textů, včetně způsobu citace různých typů zdrojů. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních dovedností. Na předmět navazuje předmět KCJ/1CES2 Čeština 2 (úprava písemností, normy).