Courses

Course title:Presentations and Projects in English
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of English Language with Didactics
Course code:CJP / PREPR
Credits:6
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (G)
Language:English
ISCED F broad:Education
Annotation:Předmět je vyučován v angličtině a je zaměřen na systematické zlepšování prezentačních dovedností. Sylabus cvičení je zaměřen na teoretickou část prezentačních dovedností, tj. jak postupovat již při samotném výběru tématu, přes náplň obsahové stránky, až po formální úpravu a správné načasování prezentace. Studenti si své poznatky ověřují formou praktických cvičení a prezentacemi na vybrané téma. Dozví se jak pracovat s hlasem, jak využívat řeč těla, jak předcházet nervozitě, jak reagovat na dotazy z řad posluchačů a žáků v publiku a jak vést rozhovor či diskusi s ohledem na jejich potřeby. Naučí se pracovat s informacemi, organizovat je a následně prezentovat, naučí se používat nezbytné základní fráze používané při prezentacích, ale také tomu, jak vytvářet a jak pracovat s přehlednými tabulkami, grafy, obrázky a odkazy běžně užívanými při prezentacích. Nezbytnou součástí je také práce s audiovizuální technikou při samotném prezentování.