Courses

Course title:Economics of social work services and fundraising
Faculty:Faculty of Social Studies
Department:Department of Health and Social Studies
Course code:KAS / NPESK
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 4 [Hours/Semester], Practical classes 2 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D. (G); Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.; doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je získat základní znalosti o problematice systému ekonomiky roli státu a veřejnoprávních korporací v ekonomice, ekonomice organizací poskytující sociální služby, vícezdrojového financování sociálních služeb ve veřejném i soukromém sektoru, seznámit se s plánováním, technikami fundraisingu a základními kompetencemi pro realizaci fundraisingu v oblasti neziskového sektoru. Student/ka bude umět strukturovat a plánovat rozpočet, plánovat fundraising, fundraisingové akce a aplikovat fundraisingové techniky v organizacích sociální práce. Výstupem předmětu je zpracování kvalitního projektu fundraisingové akce.