Courses

Course title:Film club
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / FKJDB
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu, realizovaného formou seminárních projekcí, případně doplněných besedami s filmovými tvůrci a teoretiky, je představit studentům výrazné osobnosti, témata, umělecké směry a skupiny české a světové kinematografie 20. a počátku 21. století. Důraz je kladen na mezioborové přesahy, zejména vztah filmu a literatury, historického a společenského vývoje. Student si může zapsat předmět pouze jednou za celé studium, ať již pod zkratkou KCJ/FKJDB, nebo KCJ/FIKLU.