Courses

Course title:Ukrainian 1 (A1)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7UK1X
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. (G)
Language:Ukrainian
ISCED F broad: 
Annotation:Kurz seznamuje studenty s ukrajinským jazykem jako dalším slovanským jazykem, jeho strukturou a fungováním. Studenti získávají základní informace z fonetiky, morfologie a ortografie ukrajinského jazyka jako slovanského jazyka. Získávají základní komunikativní dovednosti z ústního i písemného projevu - na základě aktivního osvojení cca 800-1000 lexikálních jednotek (včetně frazeologických a synonymních) a aktivního osvojení gramatických struktur v rámci určených tematických okruhů. Studenti si osvojují dovednost pracovat s texty a získávat z nich potřebné informace. Důraz je kladen na dovednost navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě reagovat na různé druhy replik. Osvojí si základní znalosti ukrajinských reálií (ve srovnání s českými a ruskými) v rámci daných tematických okruhů. Kurz není určen pro rodilé mluvčí ukrajinského jazyka.