Courses

Course title:Russian Orthography and Pronunciation 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7RROR
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět navazuje na předmět Ruská ortografie a ortoepie. Cílem cvičení, které je vedeno v ruštině, pokračování v osvojení pravidel ruského pravopisu, nácvik ruské výslovnosti s důrazem na česko-ruské interferenční jevy. Dále jsou rozvíjeny schopnosti jejich percepce ruské mluvené řeči na základě textů, odrážejících nejrůznější komunikační situace. Pozornost bude věnována i nácviku ruské intonace jednoduchých výpovědí i složitějších obsahových celků a také problémům transliterace, zejména přepisu vlastních jmen a zeměpisných názvů z latinky do azbuky a naopak. Cvičení je vedeno v ruštině.