Courses

Course title:Follow-up reflective practice - continuous internship in a company/organisation 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7NRP1
Credits:25
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 12 [Weeks/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D. (G); Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem praxe je propojit studující s realitou trhu práce prostřednictvím ucelené stáže ve firmě/organizaci, kdy budou mít možnost se zapojit do jejího chodu v návaznosti na předchozí povinnou praxi (Reflektovaná praxe - souvislá stáž ve firmě - KSE/1RPSS) budou pokračovat formou plnění dílčích samostatných úkolů pod supervizním vedením mentora. Průběh praxe zaznamenávají do Portfolia praxe (pozn. popisují a hodnotí všechny vykonávané činnosti a výstupy praxe), jehož součástí je i hodnocení ze strany mentora. Portfolio praxe studující využijí jako dobrovolnou součást státní závěrečné zkoušky a dále jako základ svého pracovního portfolia při vstupu na trh práce. Realizace praxe je doporučeno do 3. ročníku LS jako navazující po skončení povinné praxe v letních měsících (pozn. s možností prodloužení na základě podané žádosti na studijní oddělení FF OU do konce září). S pomocí mentora ve shodě s akademickým vedoucím studující ve firmě/organizaci mohou pokračovat v práci na přípravě/ řešení svého závěrečného projektu.