Courses

Course title:Individual and group communication
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7ISKO
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace, a to jak individuální, tak skupinové, ke které se taktéž váží pravidla skupinového rozhodování. Studenti se seznámí s principy zdravé argumentace a konstruktivní kritiky, kterou se naučí jak tvořit, tak i přijímat. Dále si studenti budou mít možnost vyzkoušet dovednost efektivní prezentace a budou jim předneseny základní principy vedení porad a mítinků. Mezi nezbytné dovednosti řídícího pracovníka patří taktéž schopnost aktivního naslouchání, kterou si studenti v průběhu semestru budou mít také možnost osvojit. V neposlední řadě bude studentům představena metoda asertivního jednání, kterou budou mít možnost si na praktických příkladech vyzkoušet a taktéž zjistit míru své momentální asertivity.