Courses

Course title:Technical monuments and iconography of industry
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Art History and Cultural Heritage
Course code:KDU / 5TPPI
Credits:10
Semester:Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Seminar 6 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Student si v předmětu osvojí základy industriální archeologie, interdisciplinárního oboru, který zkoumá, eviduje, inventarizuje a chrání doklady hmotných i nehmotných dokumentů, artefaktů, stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin, jež vznikly pro průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Z hlediska časového vývoje jde o studium jak raně industriálních technik, technologií, výrobních zařízení a objektů z období industriální revoluce, tak i epoch bezprostředně následujících. Metody zkoumání se netýkají jen průzkumů krajiny, sídel a jednotlivých objektů, ale i souvislostí s historií techniky, pracovních a výrobních postupů. Téma je vnímáno interdisciplinárně v souladu s definicí průmyslového dědictví v Chartě průmyslového dědictví (TICCIH, 2003) a současných posunů ve výzkumu na tomto poli, akcentuje i vliv průmyslové reality na vývoj umění.