Courses

Course title:Theoretical-methodological basics of monuments care
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Art History and Cultural Heritage
Course code:KDU / 5TMPP
Credits:10
Semester:Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Seminar 6 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Koncepce předmětu vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje studentům ucelený přehled o teoretických a metodologických východiscích současné památkové péče. Hlavními tématy jsou: podstata památkové péče, kam směřovala a kam by měla směřovat v 21. století, jaké jsou její priority a limity, a s jakými hrozbami a tlaky se musí dnes vyrovnávat. Předmět se tak zabývá jak "klasickým památkovým fondem", tak aktuální diskuzí o ochraně průmyslového dědictví a architektury 2. pol. 20. století. Důležitou částí předmětu je také otázka hodnoty v PP obecně, autenticity, problematika novostaveb v historickém prostředí, která je v současnosti stále aktuálnější a naléhavější. Jednotlivé principy a postupy budou prezentovány na konkrétních akcích a studentům budou uváděny příklady z reálné praxe. též budou seznámeni s probíhajícími výzkumy a publikacemi na dané téma. Studenti se podrobněji seznámí též s funkcí Památkového katalogu, dalšími databázemi a aktivitami zabývajícími se mapováním architektonického dědictví.