Courses

Course title:Doctoral seminar 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Art History and Cultural Heritage
Course code:KDU / 5DOS1
Credits:30
Semester:Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Seminar 6 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:prof. dr hab. Waldemar Józef Deluga (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem tří doktorskych seminářů v průběhu doktorského studia je rozvíjet schopnost doktorandů/doktorandek samostatně a soustavně pracovat na tématu své disertační práce, zpracovávat její dílčí etapy v souladu s principy vědecké práce a ty následně obhajovat v diskusi se svymi kolegy/kolegyněmi, případně dalšími pozvanymi odborníky na dané téma. Doktorské semináře jsou vyučovány skupinově a účastní se jich společně studující 1., 2. a 3. ročníku studia, požadavky na absolvování semináře se pro jednotlivé ročníky liší. Studující získají poznatky tykajících se procesu vědecké práce, včetně jeho etickych aspektů a kooperace s jinymi vědeckymi pracovníky. Dalším cílem seminářů je kontrola plnění dílčích úseků disertační práce, které doktorand/dka předkládá k diskusi. Semináře by měly přispět k rozvoji schopnosti doktorandů/doktorandek přednášet své poznatky kultivovanym způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované převážně jinymi doktorandy). A je zacílen na to, aby doktorand/ka dokázal/a ukotvit téma své disertační práce v kontextu existující relevantní literatury, a to domácí i zahraniční, zformulované teze byl/a schopen/schopna argumentačně podpořit s využitím existující literatury, uměl/a identifikovat potenciální přínos své zamyšlené disertační práce k vyzkumu daného tématu a s kritickymi připomínkami se dokázal/a vyrovnat v akademické diskusi.