Courses

Course title:Interpreting preparatory course 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 3TLP2
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Pišl, Ph.D. (G)
Language:Czech, German
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Cílem předmětu je prohloubení již získaných teoretických znalostí zejména formou praktického nácviku jednotlivých tlumočnických kompetencí. Důraz je kladen na konsekutivní i simultánní tlumočení a praktický nácvik těchto základních metod tlumočnické práce. Dále dojde k praktickému tréninku rétorických a artikulačních dovedností, rozvoji kapacity operační paměti, osvojení pokročilých metod tlumočnického zápisu a nácviku štěpení pozornosti při tlumočnickém výkonu. Následovat bude trénink rychlosti a snaha postihnout co možná nejširší spektrum témat za využití didaktizovaných a autentických tlumočnických nahrávek. Pozornost bude věnována také specifickým druhům tlumočení jako je tlumočení z listu, ovládání tlumočnické techniky, metoda šušotáže a pilotáže a další. Kompletní výukové materiály jsou umístěny v platformě Moodle, kde jsou také nastaveny systémy zpětných vazeb.