Courses

Course title:Language Practice 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 3SPRJ
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:- Studenti si rozšiřují komunikativní schopnosti a dovednosti v ústním i písemném projevu na základě aktivního osvojení přibližně 2000 lexikálních jednotek (včetně frazeologických a synonymních) a frekventovaných gramatických struktur v rámci určených tematických okruhů. - Osvojují dovednost pracovat s odbornými a publicistickými texty, získávat z nich potřebné informace a přetvářet je podle svých potřeb. Důraz je kladen na dovednost navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě argumentovat, reagovat na různé druhy replik a na dovednost přednést či napsat samostatný projev. - Si studenti prohlubují znalosti ruských reálií v rámci daných tematických okruhů. Samostatně zpracovávají terminologické glosáře k probíraným tématům.