Courses

Course title:Continuous Teacher Training 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Latin Language and Culture
Course code:KLA / 3PRP2
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Jan Slíva, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (každý student absolvuje 1 samostatný výstup a 5 náslechů). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Student při přípravě vyučovací hodiny úzce spolupracuje s vyučujícím střední školy. Důkladně se seznámí s probíraným učivem, aby mohl plynule navázat na výuku nové látky. Součástí praxe je prohlubování dovednosti zpracovat kvalitní přípravu na vyučování a rozvíjení u studentů schopnosti sebereflexe a sebehodnocení. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští studenti.