Courses

Course title:Special Practise
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2ODPM
Credits:5
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 120 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MgA. František Kowolowski (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:V rámci odborné praxe student získává přímou zkušenost s chodem vybrané instituce z oblasti kulturních a kreativních odvětví. Student prokazuje profesní praktické dovednosti a připravenost podílet se na běžném chodu zařízení v rámci své dočasné pracovní pozice. Odborné praxe ve spolupracujících institucích jsou realizovány na základě písemných dohod o poskytování odborných praxí. Pro každou instituci je určen koordinátor odborné praxe. Garant předmětu ve spolupráci s koordinátorem praxe z partnerské instituce určuje obsahovou náplň a časový harmonogram absolvování odborné praxe jednotlivých studentů. Obsahová náplň praxí je přizpůsobena typu příslušné instituce a jejím provozním možnostem.