Courses

Course title:Semestral Work 8
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 2KLM8
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); doc. MgA. František Kowolowski; MgA. Jiří Kuděla, Ph.D.; MgA. Václav Rodek, ArtD.; Ivo Sumec
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Studenti jsou vedeni k prezentaci zvolených úkolů a zadání. A to od písemného formulování budoucího výsledku, následně během konzultací tvořivě a přesvědčivě obhajují způsoby výtvarného a technického řešení. S využitím znalostí a dovedností získaných v rámci ateliérové práce v oblasti malby a kresby, klasických kresebných metod a s přesahy do dalších médií. Studenti využívají poznatků z dějin umění a současného výtvarného provozu, uvědomují si pozici a kontexty své práce, prokážou se orientací v základní a rozšiřující literatuře, nejčastěji formou rešerší a obrazového materiálu. Při plnění těchto úkolů student využívá nabytých znalostí a dovedností v oboru a dovede je aplikovat ve ztvárnění své umělecké myšlenky nápaditým a originálním způsobem. Odborné vedení zajišťuje kvalitu řemeslného zpracování úkolů a po obsahové stránce vede studenta k sebereflexi. Student prezentuje výstavní projekt či jinak veřejně prezentovatelné dílo klauzurní komisi složené z pedagogů napříč specializacemi a studijními programy fakulty. Výsledné bodové hodnocení je průměrem hodnocení všech členů komise. Klauzurní zkouška je veřejně přístupná všem studentům a pedagogům OSU a odborné veřejnosti.