Courses

Course title:Linguistic Seminar
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2JASE
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Kurz navazuje na předměty Gramatika ruštiny - morfologie 1-2 a Kapitoly z funkční morfologie. Je zaměřen na prohloubení znalostí vybraných gramatických jevů a upevnění dovedností jejich adekvátního užití v praxi. Jeho cílem je zopakování, systemizace a upevnění těchto jevů ve srovnávacím plánu rusko-českém se zvýšenou pozorností k jevům interferenčního charakteru, zejména v oblasti spojitelnosti a tvoření slov, a to jak v projevu písemném, tak i ústním.