Courses

Course title:History of Modern Art 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2DMU3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení zabývající se světovým (americkým a evropským výtvarným) uměním ve dvou desetiletích po druhé světové válce. Po úvodním exkurzu do dění na evropské politické a umělecké scéně těsně před druhou světovou válkou s fenoménem tzv. Entartete Kunst následuje výklad o emigraci významných evropských avantgardních umělců do USA a o vlivu evropského předválečného umění s kořeny v období tzv. klasické moderny na generaci začínajících amerických umělců. Podstatná pozornost je pak věnována nejvýznamnějším osobnostem působícím v New Yorku jako hlavním centru poválečného uměleckého dění tvůrcům abstraktní expresionismu a jeho modifikací (J. Pollock, W. de Kooning, F. Kline, R. Motherwell, tzv. pacifická škola, tvůrci malby barevných polí, D. Smith).