Courses

Course title:Obligatory Semi-Recital
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Vocal Studies
Course code:KSZ / 1VOPO
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:
Name of the lecturer:doc. Alexandr Vovk, ArtD. (G); doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu Volitelný polorecitál je ověření nabytých teoretických znalostí i praktických schopností a dovedností přímo v praxi při koncertním vystoupení. Předmět sleduje posílení fyzické i psychické odolnosti při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tento předmět je pouze volitelný, směřuje k širší a častější prezentaci talentovaných studentů před veřejností. Umožňuje nastudování a realizaci dalšího repertoáru (opět v rozsahu nejméne 35 minut), který nesmí být totožný s programem povinného polorecitálu. Veřejný koncertní výkon v rozsahu nejméně 35 minut připravuje student ve spolupráci s pedagogem hlavního oboru. Upřednostňuje se dramaturgie různorodého repertoáru, ve které jsou zahrnuta díla kontrastních stylů. Recitál může obsahovat komorní dílo odpovídající úrovně.